Inzetten op toekomstgerichte energieoplossingen

De ambitie van de Green Deal voor een koolstofneutrale maatschappij in 2050, zal de noodzakelijke transformatie van bestaande energiesystemen naar koolstofarme oplossingen met hernieuwbare energie versnellen.

toekomstgerichte energieoplossingen

De afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmte en koeling is echter een complexe materie. Gebouwspecifieke installaties kunnen gecombineerd worden met (warmte)netwerken in een woonblok of wijk. Energieopslag wordt dus gecombineerd met intelligente vraagsturing. Bestaande en nieuwe gebouwen hebben nood aan een ontwikkelingstraject in functie van de gebruikers en aan aanvullende initiatieven in naburige gebouwen.

De aannemer integreert deze energiesystemen in gebouwen, rekening houdend met bovenstaande complexiteit. Het WTCB reikt vier ondersteunende oplossingen aan.

Oplossing 1De afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen begeleiden en omvormen tot een marktopportuniteit

De uitfasering van fossiele brandstoffen is nu al ingezet. Gascondensatieketels voor de tussenfase, warmtepompen, geothermie in combinatie met vloerverwarming of lage-temperatuur-emissiesystemen en hernieuwbare elektriciteitsproductie zijn reeds beschikbaar.

De uitdaging voor het WTCB is het begeleiden van de aannemer bij het kiezen van de juiste installaties en van een dimensionering die ook rekening houdt met: (de renovatie van) het gebouw, de aanwezige of toekomstige HVAC-componenten (warmteafgifte, opslag, productie), de gebruiksprofielen van het gebouw en de financiële slagkracht van de eigenaar.

Oplossing 2Hernieuwbare energiesystemen integreren in het aanbod van de aannemer

De optimalisatie van hernieuwbare energiesystemen in een gebouw richt zich op de energetische aspecten, de uitvoeringsaspecten en het beheer. Geïntegreerde fotovoltaïsche (PV) installaties zijn daar een voorbeeld van. Het WTCB begeleidt de aannemer zodat deze een correct aanbod kan geven met inzicht in de technische haalbaarheid, dimensionering en rendabiliteit.

Oplossing 3Collectieve netwerken voor warmte en koeling helpen uitbouwen

Collectieve netwerken op het niveau van (grote) appartementen of gebouwencomplexen of op wijkniveau, laten toe om de investering per individuele functie of wooneenheid te verminderen en toch te profiteren van het schaalniveau voor productie, verdeling en onderhoud.

Een grote uitdaging blijft de correcte begroting van de individuele verwarmings- en koelingsbehoeften, net zoals de effecten van gelijktijdigheid en buffering. De dimensionering van deze collectieve installaties wordt uitgewerkt, net zoals de monitoring, het beheer van de werking en de vraagsturing. De ambitie is om deze methoden te vertalen in nieuwe richtlijnen en instrumenten

Oplossing 4De rol van de aannemer bepalen bij energieflexibele wijken

Energieflexibele wijken worden uitgerold op basis van pilootprojecten en een wetgevend kader. De wetgevende, juridische en financiële maatregelen voor de uitbouw van deze energieflexibele wijken worden geconcretiseerd en gematerialiseerd in distributiesystemen, productie- en stockage-eenheden en beheer. Het WTCB zet samenwerkingen op touw die moeten toelaten om de opportuniteiten op dit gebied voor de aannemer te identificeren.