Aanboren van nieuwe markten en samenwerkingen

Bouwen wordt steeds duurder en complexer, terwijl het verdienmodel van de aannemer zijn grenzen bereikt heeft. Een productiviteitsverhoging resulteert in opportuniteiten voor de aannemer en de bouwsector in zijn geheel: een verhoging van de winstmarges, de creatie van meerwaarde of een betere kwaliteit

Deze productiviteitsverhoging vereist een verandering van de markt en van de processen. De huidige productieketen is reeds in transitie, vooral door de toenemende mogelijkheden van digitalisering en industrialisatie.

Eén van de verwachte veranderingen is een verschuiving naar off-site production. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen op het vlak van BIM voor meer betrokkenheid van de aannemer bij het ontwerp, het onderhoud en het beheer van gebouwen.

De aannemer moet meer toegevoegde waardecreatie nastreven via integratie, keten- of netwerksamenwerking, nieuwe activiteiten en specialismen … Op deze manier kan de aannemer zijn rol als bouwspecialist blijven vervullen.

Door een professionalisering van de bouwsector en van de bijhorende diensten die gekoppeld zijn aan het gebouw, worden het onderhoud en het beheer van gebouwen verder uitgebouwd tot een belangrijke marktactiviteit. Ook deze evolutie wordt ondersteund door de inzet van slimme technologieën, smart buildings en realtime data gelinkt aan het BIM-model (digitale kloon of digital twin).

Oplossing 1Nieuwe samenwerkingen en businessmodellen voor de aannemer

Goede voorbeelden van nieuwe markten, samenwerkingsvormen of businessmodellen worden samen met onze partners geïdentificeerd en geanalyseerd vanuit economisch, juridisch en technisch oogpunt. Transities in andere sectoren geven inspiratie. Het streefdoel is de aannemer als sleutelfiguur in de bouwketen zodat hij meer toegevoegde waarde kan creëren.
De verschuiving naar prefabricatie onder impuls van digitalisering en automatisering of de uitbreiding van de aannemingsactiviteiten over de levensduur van een gebouw zijn twee concrete voorbeelden.

Oplossing 2Ondersteunen van de professionalisering van het onderhoud en het beheer van gebouwen tijdens de levenscyclus van het gebouw

De aannemer heeft vanuit zijn rol als integrator bij bouw, vele troeven in handen om ook het onderhoud en beheer te organiseren of uit te voeren. Levenscycluskosten wordt uitgebouwd als instrument voor integrale levenscyclusbenadering.

Nieuwe technologie zoals IOT, sensoren en Smart Buildings worden voor onderhoud en beheer van gebouwen uitgerold over de brede sector. Via Digital Twin wordt een preferentiële koppeling van de aannemer vanuit ontwerp, uitvoering en beheer van een gebouw verder gefaciliteerd.